ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: 3 Σεπτεμβρίου η ετήσια γενική συνέλευση

H διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η ετήσια τακτική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”, στα γραφεία της Εταιρείας οδός Σπάρτης 36 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 και των λοιπών ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση Αμοιβών μελών Δ.Σ.

Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: 3 Σεπτεμβρίου η ετήσια γενική συνέλευση

Δημοφιλέστερα

To Top