ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για τους Δασικούς χάρτες

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4389/2016, στο Νομό Μεσσηνίας οι Δασικοί Χάρτες επικαιροποιήθηκαν (λόγω αλλαγής των προδιαγραφών), θεωρήθηκαν εκ νέου και τελικώς αναρτήθηκαν (ηλεκτρονικά) στις 13-1-2017.
Η αρχική προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ήταν 2 μήνες, από την ανάρτηση, η οποία με αντίστοιχες παρατάσεις έληξε στις 27-9-2017.
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.000 περίπου αιτήματα «πρόδηλων σφαλμάτων» και 14.000 αντιρρήσεις.
Μετά την λήξη της προθεσμίας αντιρρήσεων κυρώθηκαν οι Δασικοί Χάρτες αρχές του 2018.
Συστάθηκαν τέσσερις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), στις οποίες διαβιβάζονται τμηματικά εισηγήσεις της Διεύθυνσης Δασών με τους αντίστοιχους φακέλους αντιρρήσεων.
Οι Δασικοί Χάρτες, παρότι διατηρήθηκαν σε φάση ανάρτησης εννέα μήνες (μετά από τέσσερις παρατάσεις), δεν επετεύχθη να γίνει κατανοητό στο ευρύ κοινό, η ανάγκη συμμετοχής του στην διαδικασία, για την επίλυση θεμάτων, που αφορούν την φερόμενη ιδιοκτησία του και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων (επιδοτήσεις, μεταβιβάσεις, δόμηση κοκ) παρατηρήθηκε αφενός άσκηση πολλών αντιρρήσεων «κατά πλεονασμών» και αφετέρου μη άσκηση λόγω αδιαφορίας, οικονομικής δυσχέρειας ή άλλων προβλημάτων, για εδαφικά τμήματα, τα οποία είχαν τις προϋποθέσεις να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις.
Κατά συνέπεια, ένας σημαντικός αριθμός πολιτών, που «με υπαιτιότητάς τους» δεν άσκησαν αντιρρήσεις ή αίτημα πρόδηλου σφάλματος, μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν «αλλαγή» του χαρακτήρα ενός εδαφικού τμήματος, το οποίο πολύ πιθανόν να χαρακτηρίστηκε και κυρώθηκε εσφαλμένα.
Στον Νομό Μεσσηνίας έχουν κατατεθεί περίπου 15.000 αντιρρήσεις και έχουν μέχρι σήμερα εξετασθεί περίπου 1.200.
Στο Δασαρχείο Καλαμάτας έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα περίπου 8.000 αιτήματα υπαγωγής στο άρθρο 47 και 2000 αιτήματα στο άρθρο 67.
Η διαδικασία εξέτασης αιτήματος για υπαγωγή στο άρθρο 47 απαιτεί 25 στάδια (έγγραφα, διαβιβαστικά, αποφάσεις κτλ), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση.
Ανάλογα ισχύουν και για την εξέταση υπαγωγής στο άρθρο 67.
Σε πολλές περιοχές του Νομού Μεσσηνίας, που είναι άγονες και δεν είναι δυνατή η Μηχανική καλλιέργεια, πολλές ιδιοκτησίες με ευκολία χαρακτηρίζονται ως Δασικές παρά το ό,τι υπάρχουν αποδείξεις, ότι ήταν καλλιεργήσιμη έκταση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άγονη και δύσκολη για καλλιέργειες περιοχή της Μάνης, που οι κάτοικοι έτσι έχουν χάσει τις περιουσίες τους.
Το πρόβλημα εντείνεται, με την αδυναμία κατοχής και την προσκόμιση συμβολαίων για τις ιδιοκτησίες τους, αφού πολλές μεταβιβάσεις γίνονταν δια «λόγου» ή είχαν καταστραφεί τα «Υποθηκοφυλακεία».
Επειδή τα προβλήματα από τη μέχρι τώρα ανάρτηση των Δασικών Χαρτών είναι μεγάλα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Πρόκειται οι πολίτες, που δεν άσκησαν αντιρρήσεις ή αίτημα πρόδηλου σφάλματος, μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη να τους δοθεί το δικαίωμα να το πράξουν τώρα και να διεκδικήσουν «αλλαγή» του χαρακτήρα ενός εδαφικού τμήματος, το οποίο μπορεί να χαρακτηρίστηκε και κυρώθηκε ακόμη και εσφαλμένα;
2. Θα υπάρξει δυνατότητα αναμόρφωσης του Δασικού Χάρτη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δασικής Υπηρεσίας (αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εξέτασης αιτήματος) και σύμφωνη γνώμη της ΕΠΕΑ;
3. Πρόκειται να διαβιβαστούν όλες οι απορριφθείσες αιτήσεις, στις ΕΠΕΑ ως αντίρρηση και εξέταση από αυτές, αφού ο αιτών κληθεί και καταβάλει συμβολικό παράβολο;
4. Πρόκειται να υπάρξει η δυνατότητα, να αποσύρει ο αιτών τις αντιρρήσεις από την αρμόδια επιτροπή (χωρίς επιστροφή παραβόλου) οποτεδήποτε θέλει, ώστε να εξετασθεί το αίτημά του από το αρμόδιο Δασαρχείο;
Το δε καταβληθέν ποσό του παραβόλου, που έχει καταθέσει να συμψηφισθεί με το αντάλλαγμα χρήσης, που θα προκύψει;
5. Θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να διορθώνει το περίγραμμα της έκτασης, εάν υποβληθεί από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα που να διορθώνει το περίγραμμα;
6. Πρόκειται να υπάρξει αμοιβή όλων των μελών της Επιτροπής, ώστε να μπορούν να συνεδριάζουν και εκτός ωραρίου και δυνατότητα απαλλαγής από άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα τουλάχιστον του Προέδρου, με απόφαση Συντονιστή, ώστε να τρέξουν οι συνεδριάσεις πιο γρήγορα;
7. Πρόκειται να οριστεί χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει τμηματική κύρωση του Δασικού Χάρτη με απόφαση Συντονιστή και δημοσίευση στο ΦΕΚ ώστε αυτές να έχουν έννομο αποτέλεσμα για τον καθένα (πρόσφατη απόφαση Σ.Τ.Ε);
8. Πρόκειται για τα αιτήματα εξαγορών ή εγκρίσεων, αρθ. 47 Ν. 998/79 να υπάρξει απλοποίηση διαδικασιών, ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση αιτημάτων.
Έκδοση σχετικής απόφασης από Διευθυντή Δασών και όχι από Συντονιστή -Καταβολή δόσεων μέσω taxis net;
9. Πρόκειται να οριστεί χρονικό όριο ισχύος του Δασικού Χάρτη, για όλες τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτό (π.χ. 10 έτη) και να ορισθεί η διαδικασία αναμόρφωσης-επικαιροποίησης αυτού;
10. Πρόκειται να ορισθεί όριο απόκλισης επί τοις εκατό (π.χ. 20%) του εμβαδού της έκτασης, που δεν είναι εντός περιγράμματος ΟΣΔΕ, ώστε να μην χρειάζεται οικονομοτεχνική μελέτη;
11. Πρόκειται, να επιλυθεί το πρόβλημα, στους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες, που δεν αποτυπώνονται, οι δασικές εκτάσεις, που έχουν παραχωρηθεί νόμιμα, κατά το παρελθόν για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση (παραχωρητήρια) με ειδικό κωδικό, με αποτέλεσμα αυτές να φέρουν κωδικό φυτοκάλυψης ΔΑ και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις (κόβονται από ΟΠΕΚΕΠΕ), διότι λαμβάνονται ως παράνομα καταπατημένες;
12. Πρόκειται, να δοθούν λύσεις, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από δασομένες περιοχές, που δεν ήταν δυνατή μηχανική καλλιέργεια και όπου δεν υπάρχουν Συμβόλαια αλλά δια «Λόγου» γίνονταν οι μεταβιβάσεις, όπως για παράδειγμα στη ΜΑΝΗ και όχι μόνον;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για τους Δασικούς χάρτες
To Top