ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκτακτη σύγκληση του Συνδέσμου Ύδρευσης ζητούν 5 μέλη του Δ.Σ. για Φ800 και κόστος ενέργειας

ΑΙΤΗΜΑ

Κα­λα­μά­τα 12 Α­πρι­λί­ου 2022

 

Προς Πρό­ε­δρο κ. Α­θα­να­σό­που­λο Κων/νο.

ΚΟΙΝ.: Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας, Μεσ­σή­νης & Δυ­τι­κής Μά­νης.

Προ­έ­δρους Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων Κα­λα­μά­τας, Μεσ­σή­νης & Δυ­τι­κής Μά­νης.

Θέ­μα: “Έ­κτα­κτη σύγ­κλι­ση Δ.Σ. Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης Δή­μων Κα­λα­μά­τας –Μεσ­σή­νης & Κοι­νο­τή­των Πε­ρι­ο­χής Κα­λα­μά­τας”.

Κύ­ρι­ε Πρό­ε­δρε,

Ο δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας, κ. Α­θα­νά­σιος Βα­σι­λό­που­λος, σε πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις, προς τα Μέ­σα Ε­νη­μέ­ρω­σης, α­να­φέρ­θη­κε σε δυ­ο φλέ­γον­τα θέ­μα­τα που α­πα­σχο­λούν το Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης Δή­μων Κα­λα­μά­τας – Μεσ­σή­νης & Κοι­νο­τή­των Πε­ρι­ο­χής Κα­λα­μά­τας αλ­λά και τους δη­μό­τες της περιοχής μας.

Συγ­κε­κρι­μέ­να:

  1. Για το με­γά­λο έρ­γο της αν­τι­κα­τά­στα­σης του κεν­τρι­κού α­γω­γού ύ­δρευ­σης Φ800 α­νέ­φε­ρε ό­τι: «Με τις ση­με­ρι­νές τι­μές δεν μπο­ρού­με καν να συ­ζη­τά­με ό­τι μπο­ρεί να υ­λο­ποι­η­θεί το έρ­γο.»
  2. Για το κό­στος ε­νέρ­γειας α­νέ­φε­ρε ό­τι: «Ο Σύν­δε­σμος Ύ­δρευ­σης δεν αν­τέ­χει και η ε­πι­δό­τη­ση α­κό­μη δεν έ­χει έλ­θει. Ελ­πί­ζου­με να φτά­σει σύν­το­μα για να μπο­ρέ­σου­με να λει­τουρ­γή­σου­με. Δι­α­φο­ρε­τι­κά, θα αν­τι­με­τω­πί­σου­με ζη­τή­μα­τα βι­ω­σι­μό­τη­τας».

Το­νί­ζου­με ό­τι στις δη­λώ­σει­ς του κ. Δη­μάρ­χου δεν προ­τά­θη­κε κά­ποι­α λύ­ση δι­ε­ξό­δου. Την ί­δια στιγ­μή­  ού­τε η Ε­κτε­λε­στι­κή Ε­πι­τρο­πή του Συν­δέ­σμου έ­χει συγ­κλη­θεί γι’ αυ­τό το θέ­μα, ού­τε το Δ.Σ. (κύ­ριος του έρ­γου)  αλ­λά και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (φο­ρέ­ας δι­α­χεί­ρι­σης του έρ­γου).

Θε­ω­ρού­με, χρη­σι­μο­ποι­ών­τα­ς  ό­σο δυ­να­τό­ν ή­πιους χα­ρα­κτη­ρι­σμούς, του­λά­χι­στον ως α­τυ­χή­  και προ­βλη­μα­τι­κή, τη μη συ­νε­δρί­α­ση των συλ­λο­γι­κών ορ­γά­νων με αυ­τό το θέ­μα τη χρο­νι­κή στιγ­μή που ή­ταν α­ναγ­καί­ο να συγ­κλη­θούν, με τη βα­ρύ­νου­σα ση­μα­σί­α που έ­χει το έρ­γο αυ­τό για τους τρεις Δή­μους Μεσ­σή­νης, Κα­λα­μά­τας και Μά­νης.

Κα­τά την ά­πο­ψή μα­ς  αυ­τή η τα­κτι­κή δεν μπο­ρεί να ε­πι­φέ­ρει ω­φέ­λι­μο α­πο­τέ­λε­σμα τη στιγ­μή που α­παι­τούν­ται  να κι­νη­το­ποι­η­θούν ό­λες οι το­πι­κές αυ­το­δι­οι­κη­τι­κέ­ς  και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις της πε­ρι­ο­χής μα­ς για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το έρ­γο.

Κα­τό­πιν τού­των,

Με την πα­ρού­σα ε­πι­στο­λή οι κά­τω­θι υ­πο­γρά­φον­τες, μέ­λη του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης, ζη­τού­με έ­κτα­κτη σύγ­κλι­ση του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου (δια ζώ­σης), για πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των με­λών, εν­τός των προ­σε­χών η­με­ρών.

Θε­ω­ρού­με ό­τι το αί­τη­μα μας, θα γί­νει α­πο­δε­κτό για­τί αυ­τά τα δύ­ο θέ­μα­τα έ­πρε­πε ή­δη να έ­χουν τύ­χει της βα­σά­νου και των α­πο­φά­σε­ων του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου.

 

Με ε­κτί­μη­ση οι υ­πο­γρά­φον­τες

ΛΙΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Έκτακτη σύγκληση του Συνδέσμου Ύδρευσης ζητούν 5 μέλη του Δ.Σ. για Φ800 και κόστος ενέργειας
To Top