ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξι Δημοτικούς Αστυνομικούς προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας

Στην Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη προς έγκριση το θέμα

Η εισήγηση της αντιδημάρχου Καλαμάτας, Μαρίας Αγγελή

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την σχετική αριθμ. 10 /2022 Εγκύκλιό του,( αριθμ.πρωτ.467/03-01-2023 ) με θέμα << Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
στους Δήμους >>, καλεί τους δήμους που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών.
Ειδικότερα στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται << ότι με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄230), αναμορφώνεται το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας των δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των υπηρεσιών του (άρθρο 4 του
νόμου).
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα σύστασης νέων οργανικών μονάδων σε δήμους που δεν διαθέτουν σήμερα δημοτική αστυνομία, με παράλληλη σύσταση των απαραίτητων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, που θα πληρωθούν κατόπιν προκήρυξης

Τα κατά κατηγορία του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.5003/2022. Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα:
(αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,
β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών, και

γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλική γλώσσας.

Ειδικότερα για την διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πρόσληψης εκ μέρους των φορέων ( Δήμων ) , όπως αναγράφεται στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο έχει ως εξής :

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων. Η χρήση
της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023» και διαιρείται σε δύο στάδια:
• Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών

• Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας σε αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι μέχρι την 18-1-2023, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε πίνακες, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που ανέπτυξε για τον εν θέματι Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.
Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την 18η.01.2023, οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.

Στη συνέχεια τα στοιχεία θα συλλεχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνει απαραίτητες, για να διαμορφώσει τον παρόντα προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή των αιτημάτων από τους δήμους στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για τον προγραμματισμό των αιτούμενων προσλήψεων, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων των αναλυτικών αιτημάτων προσλήψεων που θα
υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντες υπόψη:

1) Την σχετική αριθμ. 10 /2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ( αριθμ.πρωτ.467/03-01-2023 ) με θέμα << Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
στους Δήμους >>.
2) Τις διατάξεις του ν.4765/2021, σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργηθεί η πρόσληψη των αιτούμενων θέσεων , σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν.5003/2022.
3) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3072/τ.Β/6.9.2017 και τροποποιήθηκε μερικώς με τα ΦΕΚ 634/27.2.2019/τ.Β΄ και 4790/30.10.2020/τ.Β΄.
4) Το γεγονός ότι υφίστανται έξι ( 6) κενές θέσεις κλάδου /κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας.
5) Την άμεση ανάγκη κάλυψης των ανωτέρω κενών οργανικών θέσεων προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Καλαμάτας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης του προγραμματισμού πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια της ανωτέρω σχετικής αριθμ. 10 /2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ( αριθμ.πρωτ.467/03-01-2023 ) με θέμα << Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους >> και ειδικότερα την αποστολή αιτήματος για την πλήρωση των έξι ( 6) κενών
θέσεων , κλάδου /κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας , όπως υφίστανται στον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας.

Έξι Δημοτικούς Αστυνομικούς προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας
To Top