ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την εκλογή Προέδρου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον εκλιπόντα Παναγιώτη Καρατζέα.
Ο εκλιπών είχε εκλεγεί Πρόεδρος στις 5 Μαρτίου του 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 64

“Το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που
έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους (δηλαδή της κ.Μαρίας Οικονομάκου) και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, το σώµα εκλέγει, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό…” Ο σύµβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου.

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός εκλέγει µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύµβουλος.

Εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
To Top