ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για το “Αντώνης Τρίτσης”: Μπαίνει πλαφόν στα έργα των Δήμων

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ, η οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση   για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης  “Αντώνης Τρίτσης”». Με τη νέα ΚΥΑ τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε μία από τις επτά κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Όμως με απόφαση του ΥΠΕΣ μπορούν να ενταχθούν προτάσεις που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του δικαιούχου, ενώ προβλέπονται έργα και δράσεις που δεν συνυπολογίζονται στο πλαφόν.

Η κατηγοριοποίηση λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή στόχευση, δημογραφικά κριτήρια, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των Δήμων για επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει, επίσης, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων, καθώς και τα κριτήρια ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν χρονικά οι φορείς στην υποβολή των προτάσεών τους, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η τελική  παράταση του Προγράμματος έως τις 31 Μαΐου 2021.

Ειδικότερα, οι δυνητικοί  δικαιούχοι ομαδοποιούνται στις εξής επτά κατηγορίες:

  • Κατηγορία 1 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων
  • Κατηγορία 2 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων
  • Κατηγορία 3 Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων
  • Κατηγορία 4 Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων
  • Κατηγορία 5 Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι
  • Κατηγορία 6 Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων
  • Κατηγορία 7 Περιφέρειες

Πλαφόν στο συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ πλέον τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων, ως εξής:

Κατηγορία 1: 40.000.000 ευρώ

Κατηγορία 2: 25.000.000 ευρώ

Κατηγορία 3: 22.000.000 ευρώ

Κατηγορία 4: 18.000.000 ευρώ

Κατηγορία 5: 12.000.000 ευρώ

Κατηγορία 6: 6.000.000 ευρώ

Κατηγορία 7: 30.000.000 ευρώ

Να τονιστεί ότι  συνολικό προϋπολογισμό  των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.

Στην περίπτωση που οι προτάσεις δυνητικών δικαιούχων υπερβαίνουν τον καθοριζόμενο συνολικό προϋπολογισμό, τότε μπορούν να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους.

Ο υπουργος εσωτερικων δύναται να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του δικαιούχου

Όμως ο υπουργός Εσωτερικών μπορεί να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο. Στην παρ.7 του αρ.6, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της νέας ΚΥΑ, ορίζεται ότι:

« Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης , ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία».

Ποια έργα και δράσεις είναι εκτός πλαφόν

Επίσης σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται:

α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»,

β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»,

γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»,

δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και

ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής – Κριτήρια ένταξης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

  1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων (αιτήσεων ένταξης) στο Πρόγραμμα αφορούν ιδίως:

α) την τυπική πληρότητα της πρότασης (αίτησης ένταξης),

β) την επιλεξιμότητα της πρότασης,

γ) την πληρότητα και τη σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πρότασης και τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

δ) την τήρηση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου

ε) την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

στ) τη σκοπιμότητα της πρότασης,

ζ) τον βαθμό ωριμότητας της πρότασης,

η) τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική δυνατότητα του δικαιούχου,

θ) τη μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Αναμορφώνουμε το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με μοναδικό μας στόχο την καλύτερη δυνατή και ταχύτερη απορρόφηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει στα χέρια της, προκειμένου να υλοποιήσει έργα, τα οποία αλλάζουν ριζικά την όψη των τοπικών κοινωνικών και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Χωρίς τη θέσπιση πλαφόν και την προηγηθείσα νομοθετική ρύθμιση για Τεχνική Βοήθεια,  οι πιο μικροί Δήμοι και εκείνοι με πιο αδύναμες τεχνικές υπηρεσίες κινδύνευαν να μείνουν εκτός του Προγράμματος. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Για εμάς δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα για χάσιμο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης ώριμων αναπτυξιακών έργων, που θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση: ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για το “Αντώνης Τρίτσης”: Μπαίνει πλαφόν στα έργα των Δήμων
To Top