ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ευφυής γεωργία στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Η NEUROPUBLIC Α.Ε. σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας «Η ΕΝΩΣΗ», προχωρούν στη δεύτερη φάση υλοποίησης μιας σειράς έργων με απώτερο στόχο την προώθηση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Μεσσηνίας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης.

Στην προσπάθεια αυτή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαργαλιάνων θα συμβάλλουν επίσης, ο Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων και οι εταιρείες γεωπονικών υπηρεσιών AGRON A.E. και ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ.

Το δίκτυο υποδομής ευφυούς γεωργίας, που έχει ήδη αναπτυχθεί μέσω της Ένωσης Μεσσηνίας, εξαπλώνεται σε δέκα περιοχές της Μεσσηνίας με ισάριθμους τηλεμετρικούς σταθμούς, οι οχτώ εκ των οποίων αφορούν στην παρακολούθηση και υποστήριξη των δύο κύριων καλλιεργειών της περιοχής, την ελιά και το αμπέλι.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξεταστεί η αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας στην πατάτα και το σύκο.

Ειδικά όσον αφορά την καλλιέργεια της ελιάς για δυο περιοχές, τόσο η εγκατάσταση της υποδομής όσο και η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η εφαρμογή τους στο πεδίο, γίνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu), το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ευφυούς γεωργίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

Σκοπός των έργων αυτών αποτελεί η ανάπτυξη και προσαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες της ΠΕ Μεσσηνίας και η επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η προσδοκώμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη συνδυαστική αξιοποίηση των υπηρεσιών της ευφυούς γεωργίας θα προσδώσει την απαιτούμενη «ετοιμότητα» ενόψει των κανονιστικών απαιτήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου και θα συμβάλει στην ανάπτυξη και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται τόσο με τις παραγωγικές διαδικασίες όσο και με αυτό κάθε αυτό το παραγόμενο προϊόν όπως οι γεωργικές συμβουλές και η συμβολαιακή γεωργία.

Φυσικό αντικείμενο των έργων

Οι προτεινόμενες δράσεις των έργων ευφυούς γεωργίας για τις δύο καλλιέργειες αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές της λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.

Πιο συγκεκριμένα για τη φυτοπροστασία, θα εξεταστούν στην περίπτωση της ελιάς ο δάκος και το γλοιοσπόριο και στην περίπτωση του αμπελιού ο περονόσπορος και η ευδεμίδα, με στόχο την προσαρμογή του Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την έγκαιρη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών – εχθρών, που αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους των δύο καλλιεργειών στην περιοχή.

Η διαδικασία προσαρμογής περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών όπως τη συλλογή μετρήσεων από παγίδες, τη λήψη παρατηρήσεων στο πεδίο, τη συσχέτιση των μετρήσεων και των παρατηρήσεων με τα μετεωρολογικά δεδομένα των τηλεμετρικών σταθμών και τη διενέργεια εξειδικευμένων εργασιών, οι οποίες για παράδειγμα στην περίπτωση του δάκου αφορούν τόσο σε δείγματα καρπών όσο και σε δείγματα θηλυκών εντόμων δάκου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι το σχέδιο δράσης θα συνδιαμορφώνεται με την αξιοποίηση της «τοπικής» εμπειρικής γνώσης των παραγωγικών φορέων, αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών παραγωγών αλλά και την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Η ευφυής γεωργία στην Π.Ε. Μεσσηνίας
To Top