Επιχειρείν

Δυτικό Εμπορικό Κέντρο: Σε πλειοδοτική δημοπρασία κατάστημα την 1η Ιουνίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία Νο 37Β που βρίσκεται στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Καλαμάτας (περιοχή Αγίας Τριάδος), επιφάνειας 25,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως,  σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Εκατό Τριάντα Δύο Ευρώ και Ενενήντα Έξι  Λεπτών (€132,96) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή.

Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

 

Δυτικό Εμπορικό Κέντρο: Σε πλειοδοτική δημοπρασία κατάστημα την 1η Ιουνίου
To Top