ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Πύλου Νέστορος: Έξι Αντιδημάρχους όρισε ο Καρβέλας

ΕΞΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΟΡΙΣΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, όρισε σήμερα τους έξι Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τα νόμιμα και με βάση τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.077 κατοίκους.

Όρισε λοιπόν τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με θητεία από 04-09-2019 μέχρι 03-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

1. Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μέριμνας και Ανάπτυξης τον κ. Βουγιούκα Θεόδωρο του Νικολάου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των:
α) καθ΄ύλην
• του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου
• του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
• του Τμήματος ΚΕΠ
• του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής
• του Γραφείου διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
β) και κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική
2. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας τον κ. Σιψά Δημήτριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των:
α) καθ΄ύλην
• Γραφείου Απασχόλησης Τουρισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
• Γραφείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης
• Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Νέας Γενιάς
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
3. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Αγγελόπουλο Διονύσιο του Νικολάου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης – Αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών – Καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων).
4. Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας τον κ. Γαϊτάνη Δημήτριο του Βασιλείου
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
• του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
• του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) κατά τόπο για τη δημοτική ενότητα Νέστορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
5. Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών τον κ. Καραβίδα Μιχαήλ του Γεωργίου
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
• του γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
• του γραφείου Πολιτικής Προστασίας
• του Γραφείου Περιβάλλοντος
β) Και κατά τόπο για τη δημοτική ενότητα Παπαφλέσσα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
6. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου τον κ. Χρονόπουλο Αναστάσιο του Ανδρέα
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
• του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου
• του Γραφείου Καθημερινότητας και εποπτείας Συνεργείων
• τη συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών
• Γραφείο Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής Αλιείας
β) Και κατά τόπο για τη δημοτική ενότητα Χιλιοχωρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βουγιούκας Θεόδωρος του Νικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Δήμος Πύλου Νέστορος: Έξι Αντιδημάρχους όρισε ο Καρβέλας
To Top