ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Σχεδόν 60 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του 2019

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο εγκεκριμένος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμός έτους 2019 υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο εξέφρασε εν γένει τη σύμφωνη γνώμη του με ήσσονος σημασίας (3 τον αριθμό) παρατηρήσεις, σχετικά με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Ο Προϋπολογισμός 2019 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσόν των 59.513.271,78 ευρώ, έχει δε συνταχθεί με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2017, του πρώτου εξαμήνου του 2018 και του συνόλου του 2017.
Θα ακολουθήσει η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η επικύρωσή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να εφαρμοσθεί από 1ης Ιανουαρίου 2019.

To Top