ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: “Παράθυρο” για αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Για τις νέες αντικειμενικές αξίες της περιοχής Μικρής Μαντίνειας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Την 21η Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

Σύμφωνα με αυτό, στο άρθρο 34 περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους από 1η.12.2022 έως και 31η.12.2022 να υποβάλουν τη γνώμη τους για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Πρόκειται για μια έκτακτη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών να άρει τις αστοχίες που έγιναν στον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών, καθώς όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, “με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 1η.12.2022 έως και την 31η.12.2022 της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.

Είναι γεγονός ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων”.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Καλαμάτας ήταν στο πλευρό των δημοτών του στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, εκδίδοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας να επανεξετάσει τις αντικειμενικές αξίες στη Δημοτική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες των ακινήτων και τις σημερινές τιμές των αγοραπωλησιών.

 

“Από την πρώτη στιγμή υιοθετήθηκαν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής στις υπέρμετρα αυξημένες αντικειμενικές αξίες, και υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο, ώστε να λυθεί η στρέβλωση που δημιουργήθηκε”

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ενημερώθηκε επισήμως για τη δυνατότητα να υποβάλει τη γνώμη του το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αντικειμενικών αξιών της περιοχής του. Παρόλα ταύτα, αμέσως ενεργοποιήθηκε και ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας ώστε να αρθεί η αστοχία με τις αυξημένες αντικειμενικές στην περιοχή. Είναι αδιαμφισβήτητο το ενδιαφέρον μας και η στήριξή μας από την αρχή στην υπόθεση αυτή.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για δεκάδες δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη γνώμη τους, αποκαθιστά μια παράβλεψη και αποτυπώνει αφενός την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στα αιτήματα διαμαρτυρίας των Δήμων, αφετέρου την πρόθεσή του να άρει την αδικία αυτή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας έχει προγραμματίσει να φέρει το θέμα στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε άμεσα να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στο χρονικό περιθώριο που δίνει η νέα ρύθμιση, προκειμένου να διατυπώσει το Δ.Σ. τη γνώμη του επί των αντικειμενικών αξιών της περιοχής.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34

Το άρθρο 34 έχει ήδη εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση με το νέο φορολογικό, και προβλέπει τα ακόλουθα:

Προσδιορισμός αξίας ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982

Στην παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ως εξής:
«Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375) οι δήμοι δύνανται από 1η.12.2022 έως και 31η.12.2022 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 130). Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του δευτέρου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας.»

Δήμος Καλαμάτας: “Παράθυρο” για αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας
To Top