ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 122 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό είκοσι δύο  (122) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλαμάτας , και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα «ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων» για το διδακτικό έτος 2022-2023. Από τις 122 θέσεις οι 102 αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης (3 ώρες) και 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 75681/03-08-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protokolo@kalamata.gr .

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/08/2022 έως και 18/08/2022.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Ολόκληρο το παράρτημα μπορείτε να το βρείτε εδώ

Την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Δήμος Καλαμάτας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 122 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων
To Top