Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Εγγραφές από 10 έως 31 Μαϊου στους Παιδικούς-Και βρεφικά τμήματα

ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2018 – 2019, όπως ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 255/2018 (3-5-18) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι τα εξής:

1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίζεται η 10η-05-2018 και λήξης η 31η-05-2018.

2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο 6 του Α΄ ορόφου (Διεύθυνση Πρόνοιας), στο Β΄ κτήριο του συγκροτήματος του Νέου Δημαρχείου, καθημερινά από 10:00 έως 13:00.

3. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται στους γονείς από το ίδιο γραφείο, όπως και τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών, αλλά και από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

4. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017, τευχ. Β΄) ΚΥΑ , απαγορευομένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ειδικότερα, σε ορισμένους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2018-2019, θα λειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά παιδιά ηλικίας από (1) ενός έτους έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), δηλαδή γεννηθέντα από 31-12-2015 έως 1-09-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5. Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
4. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι, α) Για εργαζόμενους: -Στον Δημόσιο Τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών του και ένσημα/εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή αντίγραφο της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
7. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ,ΔΕΥΑΚ, ΟΤΕ ή άλλο) και
9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Διεύθυνση Πρόνοιας θεωρεί απαραίτητο.
10. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
– Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

ΤΡΟΦΕΙΑ

Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου και θα παραμείνουν ίδια με εκείνα του 2011, όπως έχουν καθορισθεί από την υπ’ αριθ. 387/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & την υπ’ αριθ. 2863/18-11-2011 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών εκτός από το μήνα Αύγουστο, οπότε οι Σταθμοί δε λειτουργούν.
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και ισχύουν και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.

Μειωμένα τροφεία καταβάλλουν:
A. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 έως 40.000,00 €, για τους οποίους ισχύει μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο.
B. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 €, μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο
Γ. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 έως 40.000,00 €, μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.

Απαλλάσσονται των τροφείων:
Α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €
Β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Γ) Οι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου σε ισχύ ή εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τα ποσά, όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών στην παρ.6 εδάφιο 2Β της 25132/16 (ΦΕΚ 908 Β) Κ.Υ.Α.
Δ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
Ε) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
Στ) Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
Ζ) Οι γονείς εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο.

ΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Οι Σταθμοί δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
Οι Σταθμοί, επίσης, διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και την ημέρα μνήμης του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού εθνικού τοπικού γεγονότος.
Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με την 237/12-4-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών και η έκθεση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Δήμος Καλαμάτας: Εγγραφές από 10 έως 31 Μαϊου στους Παιδικούς-Και βρεφικά τμήματα
To Top