ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Αυτό είναι το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020

ΣΤΑ 17.672.284,37 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 38347/2018 των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/28-7-2018, τ. Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020» και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου. Μπορείτε να δείτε εδώ πίνακα ανακεφαλαίωσης, εδώ πίνακα εσόδων και εδώ πίνακα εξόδων.

Το προσχέδιο υπεβλήθη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης (Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Ηλιόπουλο) και στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (το Δήμαρχο), για τις κατά νόμον ενέργειες.
Θα ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2020 διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.
Μπορείτε να δείτε εδώ το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας έτους 2020.

Δήμος Καλαμάτας: Αυτό είναι το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020
To Top