ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: 300 επιστολές σε δημότες για ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα στους αμελείς

“Tελεσίγραφο” 10 ημερών για να τα καθαρίσουν

ΑΡΚΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΠΟΛΛΑ “ΟΡΦΑΝΑ” ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος διεξάγεται καθημερινά ένας αγώνας δρόμου και χρόνου για να μειωθεί ο αριθμός των ακαθάριστων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων στο Δήμο Καλαμάτας. Όπως τόνισε σήμερα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ο Δήμος έχει Mητρώο Aκαθάριστων Oικοπέδων και βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ενώ ήδη έχει στείλει 300 επιστολές με διορία καθαρισμού τις 10 ημέρες.
Για να διασφαλιστεί ο καθαρισμός, προστέθηκε τροπολογία του υπάρχοντος νόμου, που γίνεται πιο αυστηρός με βαριές ποινές σε ιδιοκτήτες για αμέλεια και υποχρέωση του δήμου, στην περίπτωση αυτή, να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και να χρεώσει τον ιδιοκτήτη καθώς να του επιβάλλει και πρόστιμο.

Οι δημότες Καλαμάτας μπορούν να καλούν στο 2721360847, 2721360845 ή στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας 2721360700 για να δηλώνουν τα ακαθάριστα οικόπεδα, ενώ οι δημότες μπορούν να να ενημερώνουν και για τυχόν ακαθάριστα δημοτικά οικόπεδα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μας από την υπηρεσία του Δήμου υπάρχουν κάποια που δεν έχουν δεχθεί παρέμβαση και μπαίνουμε στον Ιούλιο με τις αυξημένες θερμοκρασίες και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά.

Τι λέει ο Νόμος

Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, των νομέων, των επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών.
Ειδικά σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο οικείος Δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων.
Τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με Πυροσβεστική Διάταξη κατ’ εφαρμογή του αρ.167 του ν.4662/2020.

Ειδικά για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό

«Σε περίπτωση, δε, μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, σύμφωνα με την απόφαση, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή] άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων».

Κυρώσεις

Σύμφωνα με την απόφαση: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Παράλληλα το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: “Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού”.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων:

α) επιβάλλεται από τον αρμόδιο Δήμο πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και
β) καταλογίζεται από τον οικείο Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου.

To Top