ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας για την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 731.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: ΕL653
Κωδικός CPV: 34144512-0, 34144511-3.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος το οποίο υπολογίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφοράς 28/12/2020. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28/01/2021 και ώρα λήξης 13:00
Χρόνος παράδοσης υλικών: εντός 6μήνου.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα της σύμβασης, αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματος.

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α.:20.7131.10 με το ποσό των 71.600€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Καλαμάτας και πηγή χρηματοδότησης τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Α.:62.7131.01 με το ποσό των 660.000€ σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 50125/06.08.2020 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ και την περίληψη της διακήρυξης και τη διακήρυξη εδώ.

 

Σε διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας για την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων
To Top