ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Τι ισχύει για τις νέες φυτεύσεις αμπέλου

 ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές, ότι  για το έτος 2021 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1%  του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας με βάση την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί σύμφωνα  με την υπ άριθμ.866/86629/18-3-2020 ΥΑ , για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων  ποικιλιών αμπέλου , υποβάλλουν ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ , αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 .

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας . Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια , καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:

1. ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα μεγαλύτερα από ένα στρέμμα , τουλάχιστον ίσης έκτασης με την έκταση που αιτείται.

2. Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και

3. ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά  και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης  (νεοεισερχόμενοι)

Β. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

Γ. Εκτάσεις πού αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Δ. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στo πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων  εκμεταλλεύσεων .

Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα : 2721361238 Δ/νση   Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας  και 2723022151  Γραφείο Αγροτικής Οικ/μίας& Κτην/κης Πύλου.

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Τι ισχύει για τις νέες φυτεύσεις αμπέλου
To Top