ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο κτήριο για τα γραφεία του αναζητά το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στην Καλαμάτα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρων στέγασης Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων-Αυτοί πρέπει να είναι πολλά τετραγωνικά, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κοντά στον αστικό ιστό, με καλή συγκοινωνία και να έχουν πρόσβαση για ΑμεΑ.

Για την Καλαμάτα ο χώρος που απαιτείται πρέπει να έχει εμβαδόν από 1.100 τμ το ελάχιστο έως 1.250 τμ. ενώ το μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα (ενοίκιο) ορίζεται στα 12.500 ευρώ, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης στα 12 χρόνια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ο φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο υπεύθυνος για την σύνταξη τήρηση ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου προκηρύσσει διαγωνισµό για την µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα και μεταξύ αυτών του Κτηµατολογικού Γραφείου  Πελοποννήσου (Τρίπολη) και ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα) αλλά και των Υποκαταστηµάτων Σπάρτης και Καλαµάτας.

Ο Φορέας Ελληνικό Κτηµατολόγιο (Ν. 4512/2018) προκειµένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του, ενδιαφέρεται για τη µίσθωση ακινήτων τα οποία πρέπει να πληρούν τα εξής:

  • Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και  ποιοτικές  προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.
  • Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας µε την προσφορά τους στοιχεία των επεµβάσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.
  • Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιµα για χρήση, µε ευθύνη και δαπάνες του εκµισθωτή, στον Φορέα το αργότερο εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της κάθε σύµβασης.
  • Η επιλογή του εκµισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/34123/2123 «Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (ΦΕΚ 2480β΄/27.6.2018),και τα αναφερόµενα στο τεύχος διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr.
Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη µέχρι 12/06/2020.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία και τις προδιαγραφές των ακινήτων

Νέο κτήριο για τα γραφεία του αναζητά το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στην Καλαμάτα
To Top