ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Aπογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας ενημερώνουν τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων σχετικά με την υποχρέωσή τους:

1. Να διενεργήσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων – χοίρων για το έτος 2018. Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής.

2. Να υποβάλουν κατά την απογραφή:
1. Αντίγραφο της σελίδας του Μητρώου που περιλαμβάνει την απογραφή, σωστά και πλήρως ενημερωμένο. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.
2. Αντίγραφο Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής
3. Δελτίο Εμβολιασμού ή /και Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων
4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων

3 . Η κοινοποίηση της απογραφής μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διευθυνσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες. Εκδίδεται βεβαίωση απογραφής που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο τους και κατατίθεται στις άνω ΔΑΟΚ.
Οι απογραφές πραγματοποιούνται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους και δεν θα ξεπερνούν τη 15η Δεκεμβρίου.

Καλούνται επίσης οι κτηνοτρόφοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους , να προσέρχονται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής τους από 8.00-11.00 π.μ κατά τις εργάσιμες μέρες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ως εξής:
Τηλ.επικοινωνίας: Τμήμα Κτηνιατρικής Μεσσηνίας 2721095836, ΔΑΟΚ Τριφυλίας 27610 22338.

Aπογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων
To Top