ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής «Πράσινος Τρύγος»-Τα δικαιολογητικά

H ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, στο πλαίσιο αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα του μέτρου πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για το έτος 2022 ( Φ.Ε.Κ. : Β 2192 – 04.05.2022 στις 05.05.2022).

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών προκειμένου οι εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος της πρώιμης συγκομιδής για το έτος 2022 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σε 500.000 ευρώ.

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που εκμεταλλεύονται έκταση αμπελοκαλλιέργειας με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και στα οποία καλλιεργούνται οι προβλεπόμενες ποικιλίες.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 5 Μαΐου, έως τις 11 Μαΐου 2022.

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε στους αμπελοκαλλιεργητές -φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που καλλιεργούν εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μεγαλύτερες από 1 στρέμμα ότι, οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή στο πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022, υποβάλουν αίτηση στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, από τις 5 έως τις 11 Μαΐου 2022 (η αριθ. 955/115194/03-05-2022 ΥΑ -ΦΕΚ 2192/Β/04-05-2022).

Οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές υποβάλουν αίτηση ένταξης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της ανωτέρω ΥΑ) στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έως 11 Μαΐου με απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου
β)Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2022 με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα.
γ)Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
δ)Αντίγραφο φορολογικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ
ε)Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογ/σμού ταμιευτηρίου.

 

Επιλέξιμες δράσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της 15ης Ιουλίου 2022, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της αριθ.955/115194/03-05-2022 Υ.Α.
β) είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής -σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία- για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα.
δ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
ε) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2022).
στ) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για το πρόγραμμα , μεταξύ των δύο συστημάτων: Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
ζ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016.
η) έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στα τηλέφωνα : 2721361207, 209 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικ/μίας Πύλου (2723022151) , καθώς επίσης και:

• Στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος,
Τηλ: 27613-61505, 61514, 61503 και 61506
• Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων Τηλ: 27630-22510
• Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών Τηλ: 27610-22338

Από σήμερα οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής «Πράσινος Τρύγος»-Τα δικαιολογητικά
To Top