ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τι απαντά στον Λαμπρόπουλο για το εργόσημο ο υφυπουργός Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Ι. Λαμπρόπουλο, σχετικά με την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το εργόσημο εφαρμόζεται στους εργάτες γης (ημεδαπούς, αλλοδαπούς) που ασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή με μορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.) και οι οποίοι ασφαλίζονταν στον π. ΟΓΑ. Με την υπ΄αριθ. 14913/343/Φ10034/27-6-2011 (Β 1586) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίσθηκαν οι προδιαγραφές, η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου και τα λοιπά ειδικότερα θέματα που αφορούν στις συναλλαγές εργοσήμου.

Επιπλέον με τις διατάξεις του ν.4251/2014 ορίζεται ότι με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κα Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια Απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας έχει θεσπιστεί ομάδα εργασίας με σκοπό την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του εργοσήμου ώστε να καταστεί μια ευέλικτη και αποτελεσματική μορφή ασφάλισης και προστασίας της περιστασιακής εργασίας καταργώντας παράλληλα και όλες τις δυσλειτουργίες που δημιουργούσαν προσκόμματα στην υλοποίησή του.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να μεριμνούν, με βάση την κείμενη νομοθεσία, για τη σύννομη απασχόληση του εργατικού δυναμικού που προσλαμβάνουν, ώστε να αποφεύγονται τυχόν διοικητικές κυρώσεις από την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας”.

Τι απαντά στον Λαμπρόπουλο για το εργόσημο ο υφυπουργός Εργασίας
To Top