Yποδομές

Αναβαθμίζονται 19 παιδικές χαρές στον Δήμο Δυτικής Μάνης από το “ΦιλόΔημος ΙΙ”: Μπαίνουν νέα όργανα

Διαγωνισμός για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΕ 7 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Επιτέλους αναβαθμίζονται οι παιδικές χαρές του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τρία χρόνια μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το “ΦιλόΔημος ΙΙ” ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παιδικές χαρές, και να εκσυγχρονιστούν με νέα όργανα ασφαλείας για τα μικρά παιδιά. Να υπενθυμίσουμε ότι ανάλογα κονδύλια δόθηκαν σε όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας το φθινόπωρο του 2018, με τους περισσότερους να έχουν ήδη ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις των παιδικών χαρών. Μόνο ο Δήμος Δυτικής Μάνης είχε μείνει πίσω, καθώς τα χρήματα δεν πρόλαβε να τα αξιοποιήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Πλέον οι διαδικασίες έτρεξαν και προκηρύχθηκε ήδη διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων οργάνων ασφαλείας σε 19 παιδικές χαρές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 16.06.2021 και ώρα 15:00 μ.μ.. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 22.06.2021 και ώρα 10:00 π.μ.. 

Συγκεκριμένα, ο  Δήμαρχος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 229.372,72 € (διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης:
• είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της επιχορήγησης του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων», με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των
δήμων της χώρας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59459/25.10.2018 Απόφαση Ένταξης του Τμήματος
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών με προϋπολογισμό
207.000 €,

• ο Δήμος Δυτικής Μάνης από Ίδιους Πόρους με προϋπολογισμό 23.000 €

 

Συγκεκριμένα αφορά τις παιδικές χαρές:

των οικισμών Μεγάλης Μαντίνειας και Παλιόχωρας της Κοινότητας Αβίας, της Κοινότητας Κάμπου και της Κοινότητας Σταυροπηγίου, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας

των Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Εξωχωρίου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Καστανέας,
Λαγκάδας, Νεοχωρίου, Νομιτσή, Πλάτσας, Προαστίου, Προσηλίου, Πύργου, Ριγκλίων,
Τσερίων και του οικισμού Στούπας της Κοινότητας Νεοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας
Λεύκτρου.

Η ανάθεση θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας.

Ο συμβατικός χρόνος θα είναι επτά (7) μήνες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 5% επί του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις κατασκευές
ασφαλείς. Το κάθε όργανο ξεχωριστά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την ασφάλεια των παιδικών χαρών EN 1176 1-7 και τον αρμόδιο Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ή αντίστοιχο ξένο με μια σειρά απαιτήσεων σε αναφορά με στατική επάρκεια, διαστάσεις και υλικά (πρώτες ύλες Α΄ ποιότητας), οδηγίες τοποθέτησης, συντήρησης, επιθεώρησης και σωστής χρήσης των οργάνων.

ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΠΑΝΟΥΝ-ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ 19 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 

Μαίρη Περδικέα

 

Διαβάστε και αυτό:

230.000 για αναβάθμιση παιδικών χαρών από το “ΦιλόΔημος” στον Δήμο Δυτικής Μάνης

 

Αναβαθμίζονται 19 παιδικές χαρές στον Δήμο Δυτικής Μάνης από το “ΦιλόΔημος ΙΙ”: Μπαίνουν νέα όργανα
To Top