ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλάζει στον περιφερειακό Τύπο

Μετά την ψήφιση του νόμου που αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου και την τροποποίηση του νόμου 3548/2007 επιβάλλεται σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου και θα επιφέρει τις εξής αλλαγές στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες.

Μέσα σε έξι μήνες οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο μητρώο και πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να έχουν πωλήσεις 400 φύλλα ανά έκδοση σε Νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από 80.000 κατοίκους και να έχουν ελάχιστες πωλήσεις 250 φύλλων ανά έκδοση οι τοπικές.

* Η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται ανεξάρτητα από τις σελίδες που διαθέτει σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού 33,8 εκατοστά και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτι επιφάνειας συνολικού εμβαδού 25,4 εκατοστά.

* Να μην είναι χειρόγραφες και να μην έχουν εκτυπωθεί μόνο σε μία όψη και φυσικά να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

* Να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία από τις δύο πρώτες σελίδες τους, την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης της, την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα τις διευθύνσεις τους αριθμούς τηλεφώνων και φαξ και τις ηλεκτρονικες διευθύνσεις του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των Συντακτών της και τον αριθμό και τον δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφημερίδας.

* Οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Νομού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής τους ύλης.

* Να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου , εφημερίδας ή περιοδικού που έχει δημοσιευθεί η δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου ή διαφορετικού εκδότη.

Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ιδίου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.

* Οι εφημερίδες πρέπει να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους. Ειδικότερα οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο δημοσιογράφους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.

Ειδικά για Νομούς η περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 80 χιλιάδων κατοίκων, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν δημοσιογράφο ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ.

* Οι εφημερίδες οφείλουν να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, ενώ ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα.

* Για τον έλεγχο όλων των προϋποθέσεων οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εποπτείας μέσων ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και επικοινωνίας του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης ένα αντίτυπο κάθε φύλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσης του και μία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, συμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις.

Τι αλλάζει στον περιφερειακό Τύπο
To Top