Υγεία

5 ιδιώτες γιατρούς αναζητεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας για παροχή υπηρεσιών μέχρι τέλος του 2021

MEXΡΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τρεις Πνευμονολόγους, έναν Παθολόγο και έναν Παιδίατρο αναζητά το Νοσοκομείο Καλαμάτας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι 31/12/2021, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Οι Πνευμονολόγοι ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Κλινική Covid -19, ο Παθολόγος ιατρός στην Β΄ Παθολογική Κλινική, και ο Παιδίατρος στην Παιδιατρική Κλινική της Ν.Μ. Καλαμάτας, σε τακτικό καθημερινό ωράριο, 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ

Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται για την θέση, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, δηλαδή από 24/11/2021 έως και 29/11/2021
και ώρα 10:00 π.μ.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην διεύθυνση:

Αναλυτικά εδώ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ

5 ιδιώτες γιατρούς αναζητεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας για παροχή υπηρεσιών μέχρι τέλος του 2021
To Top