Το δικό μου Σχολείο

Σε 5 Γυμνάσια της Μεσσηνίας οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Σε αυτά θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής

Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου, για την ένταξη σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) όπου δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική υπουργική απόφαση: “λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/626/111793/Β1/05-10-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό
στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Σε 5 Γυμνάσια της Μεσσηνίας οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Σε αυτά θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής
To Top