ΚΟΙΝΩΝΙΑ

26 προσλήψεις συμβασιούχων στην Καθαριότητα στο Δήμο Καλαμάτας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει προσωπικό για χρονικό διάστημα έως την 5η Ιουλίου 2021, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: στην παρ.3 του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.3.2020), στην παρ. 1 του αρ. 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α./6.11.2020) και στην παρ.2 του αρ. 74 του Ν.4745/2020 όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 175 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ.256/τ.Α/23.12.2020), κατόπιν της αριθμ. 632/2020  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας και της αρ. πρωτ. 230259/30-12-2020 (ΑΔΑ: 6Φ1ΗΟΡ1Φ-ΥΞΙ) απόφασης επικύρωσης της αριθμ. 632/2020 απόφασης, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας με τις εξής αντίστοιχες ειδικότητες και αριθμό  :

1. Δεκαέξι  (16) Υ.Ε Εργάτες Καθαριότητας.
2. Επτά (7) Δ.Ε Οδηγοί κατηγορίας C με ΠΕΙ.
3. Ένας χειριστής (1) ΔΕ μηχανικού σαρώθρου ειδικότητας 4.1.

4. Ένας χειριστής (1) ΔΕ σύνθετου εκσκαφτικού φορτωτικού μηχανήματος ειδικότητας 1.3.

5. Ένας χειριστής (1) ΔΕ γερανοφόρου οχήματος (φορτηγού με αρπάγη) ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 τόνων ειδικότητας 2.3.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μόνο μέσω e-mail στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας ( protokolo@kalamata.gr ) μέχρι και την 07-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

 

26 προσλήψεις συμβασιούχων στην Καθαριότητα στο Δήμο Καλαμάτας
To Top