ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταλυκειακό έτος στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας με αμοιβή μαθητευόμενων

Μεταλυκειακό έτος, τάξη μαθητείας (Δ΄ τάξη), που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος 2017- 2018 στο συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας και του 2ου Ε.Κ. Μεσσηνίας που στεγάζονται στον ίδιο χώρο στην Κυπαρισσία. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

Είναι προαιρετικό, έχει διάρκεια 9 μηνών και απευθύνεται σε ενηλίκους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, ηλικίας 18-24 ετών. Παρέχεται στους μαθητευόμενους αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Διεξάγεται υπό την εποπτεία των ΕΠΑΛ, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό, με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, για 4 ημέρες την εβδομάδα στο χώρο εργασίας, ενώ παρακολουθούν και 7 ώρες εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο ΕΠΑΛ μία φορά την εβδομάδα.
Η τάξη μαθητείας συμβάλλει στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, καθώς βοηθά στο να αποκτήσει ο μαθητευόμενος εργασιακή κουλτούρα και εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με θετική επίδραση στη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη.
Με τη συμμετοχή και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας, διεξάγονται εξετάσεις πιστοποίησης, που παρέχουν στους αποφοίτους πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5, βάσει του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:
Eίναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006 και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

 

Μεταλυκειακό έτος στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας με αμοιβή μαθητευόμενων
To Top