ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Yποχρεωτικές οι αντιολοσθητικές αλυσίδες στο δρόμο για Ταΰγετο από το 22ο χλμ.-Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από το 22ο χλμ μέχρι το 41ο της παλαιάς Ε.Ο. Καλαμάτας-Σπάρτης- 40 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
2. Των άρθρων 19 & 52 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-58/30-4-1991) «Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14- 5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/2009 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-47/16-3-2009) «Ίδρυση Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου και Κεντρικής Πελοποννήσου».
6.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ30/Δ5α/73567 από 11/14.03.2022 (Β΄ 1144) Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα», ως τροπ. με την υπ’ αριθμ. Δ30/Δ5α/301162 από 29.09/06.10.2022 (Β΄ 5190) ομοία.
7. Το υπ’ αριθμ. 378 από 07/02/2023 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με το συνημμένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο
Προειδοποιητικό Σήμα, της ΕΜΥ/ΕΜΚ, περί πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων.
8. Την 7391/23/252258 από 04-02-2023 Διαταγή της ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου.
9. Την από 07-02-2023 θετική εισήγηση του Τ.Τ. Καλαμάτας.
10. Την ανάγκη για την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων, εξαιτίας άσχημων καιρικών συνθηκών και για όσο διάστημα αυτές επικρατούν.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1
Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών σύμφωνων με το άρθρο 2 της ανωτέρω υπό στοιχ. (6) Υπουργικής Απόφασης, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, στην ε.ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από 14:00΄ της σήμερον 07-02-
2023 και μέχρι νεοτέρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από την 22,000 χ/θ έως την 41,200 χ/θ, περιοχή αρμοδιότητας Δ.Α. Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Α. Ως «αντιολισθητικά μέσα» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
Β. Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη(ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

ΑΡΘΡΟ 3
Ο έλεγχος ύπαρξης κατάλληλων αντιολισθητικών μέσων διενεργείται με οπτικό έλεγχο από τις ελεγκτικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4
Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πραγματοποιείται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου που δε δημιουργεί εμπόδια στην οδική κυκλοφορία, λαμβανομένων από τους οδηγούς όλων των απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο σε ικανή απόσταση).

ΑΡΘΡΟ 5
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 26 και 27 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), ως ισχύει (διοικητικό πρόστιμο 40€).
ΑΡΘΡΟ 6
Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Yποχρεωτικές οι αντιολοσθητικές αλυσίδες στο δρόμο για Ταΰγετο από το 22ο χλμ.-Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
To Top