ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Προσλαμβάνει 4 εργάτες αποθήκης-Μέχρι 30 Μαΐου οι αιτήσεις

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας 2022

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: έως 60 ημερομίσθια)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 έως την Δευτέρα  30 Μαΐου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831, Δημητρούλια Δήμητρα,  Κρασσακόπουλος Ανδρέας

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Προσλαμβάνει 4 εργάτες αποθήκης-Μέχρι 30 Μαΐου οι αιτήσεις
To Top