ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού. Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο και Έγγραφο Προμηθευτή

TO ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΠΥΕΛ) ENHMΕΡΩΝΕΙ

Γνωρίζουμε όλοι ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής, στη μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η προμήθεια από τους παραγωγούς κατάλληλου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της υγείας των φυτών, του αγρότη και του καταναλωτή.
Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις σας για την εφαρμογή της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας τόσο όσον αφορά την καταλληλότητα του πολλαλασιατικού υλικού όσο και την φυτοϋγειονομική του κατάσταση, προς αποφυγή εισόδου ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών και ιδιαίτερα παθογόνων καραντίνας.
Είναι απαραίτητο όταν ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΣΑΣΤΕ πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των τύπων (ελιές, οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, καλλωπιστικά φυτά ) ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από το φυτουγειονομικό διαβατήριο και το έγγραφο προμηθευτή από τους φυτωριούχους.
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ_τυπώνεται ανεξίτηλα και έχει χρώμα κίτρινο όταν επικολλάται στο υλικό CAC, ενώ έχει χρώμα λευκό όταν δεν επικολλάται ξεχωριστά πάνω στο υλικό CAC, αλλά συνοδεύει μια παρτίδα του συγκεκριμένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων και μη τήρησης της νομοθεσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 16 και 18 του ΦΕΚ6222/Β/10-05-10 καθώς και του άρθρου 24 του ΦΕΚ 307/Α/10-12-2002.

Έτσι είναι το ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α) την ένδειξη «κανόνες και πρότυπα της ΕΕ»
β) το όνομα του κράτους μέλους όπου συντάχθηκε το έγγραφο του προμηθευτή, ή τον αντίστοιχο κωδικό
γ) την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή τον αντίστοιχο κωδικό
δ) το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή ή τον αριθμό/κωδικό εγγραφής του σε μητρώο που χορηγείται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία
ε) τον ατομικό αύξοντα αριθμό, τον αριθμό εβδομάδας ή τον αριθμό παρτίδας
στ) τη βοτανική ονομασία
ζ) την ένδειξη υλικό CAC η) την ονομασία της ποικιλίας και, κατά περίπτωση, του κλώνου.

Σας εφιστούμε την προσοχή, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να αγοράζεται και να διακινείται πολλαπλασιαστικό υλικό χωρίς αυτά τα δύο έγγραφα (ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) και να ενημερώνεται άμεσα την υπηρεσία μας για κάθε έλλειψη στη σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
Η νέα νομοθεσία σε εναρμόνιση με τις κοινοτικές προδιαγραφές περιέχει αυστηρές ποινές και πρόστιμα που δεν αφορούν μόνο τους προμηθευτές – φυτωριούχους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που διακινούν το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, καταλήγει η ανακοίνωση του Διευθυντή .

Η σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού. Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο και Έγγραφο Προμηθευτή
To Top