ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκηρύχθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το Ανοιχτό Θέατρο Νέδοντα

ΕΩΣ 2/2/2018 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΧΕΔΟΝ 1.000.000 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 998.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και οι μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 67308.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/02/2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 8/01/2018, ώρα 10.00πμ. και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, 2ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360776, 2721360781, 2721360783, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Μάραντος Φώτης, Πρωτογέρη Αθηνά, Μαντουβάλου Μαρία.

Προκηρύχθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το Ανοιχτό Θέατρο Νέδοντα
To Top