ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eνεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωί, από τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, στην οποία οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και προς προμηθευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα (μέσω της υπερ-σύνδεσης που υπάρχει στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr) και να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό.

Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που ξεκινάει τη λειτουργία της σήμερα και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αναδιαρθρώσεις για επιχειρήσεις με χρέη μέχρι 2.000.000 ευρώ, όπως ανέφερε πρόσφατα ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης.

Περίπου 150.000 επιχειρήσεις έχουν χρέη στις τράπεζες και συνολικά 400.000 είναι οι επιχειρήσεις που χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο και σύμφωνα με εκτιμήσεις ενδιαφέρονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφελών.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας που θέλει να προχωρήσει σε ρύθμιση θα μπορεί από σήμερα να μπει, με τους κωδικούς του Taxis, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα χρέη του.
Στη συνέχεια, η υπόθεση ανατίθεται σε έναν συντονιστή, ο οποίος αναλαμβάνει -κατόπιν ελέγχων- να καλέσει όλους αυτούς, στους οποίους η επιχείρηση χρωστάει, να βρουν μία λύση για το πώς θα διαχειριστούν τα χρέη.

Για μία μικρή επιχείρηση, όπως υποστήριξε ο κ. Κουρμούσης, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ενώ για μία μεγάλη έως και 10 μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δυνητικά επιλέξιμες είναι από 150.000 έως 400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις οποίες είτε πληρούν ήδη σήμερα οι επιχειρήσεις, είτε θα τις πληρούν μέχρι τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο μηχανισμός.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης στην πλατφόρμα (πρόσβαση με τους κωδικούς του Taxis), η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τον ΕΦΚΑ και στην πλατφόρμα παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία, ενώ μετά την επόμενη αναβάθμιση στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εμφανιστούν και τα στοιχεία από την εφορία και τις τράπεζες.

Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη για το σκοπό αυτό στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων (με σαφώς ορισμένο επάγγελμα με σχετικό Νόμο) που εγγυώνται για την εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφουν τη διαδικασία τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Μετά την πλήρη αίτηση της η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστήρο χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση.

Προβλέπονται σαφή χρονοδιαγράμματα σε 10 στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιαρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α. Οφειλέτης

(Κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας

Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση υπαγωγής στο νόμο εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

1. Για φυσικά πρόσωπα: Έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και παρουσιάζει ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

2. Για νομικά πρόσωπα: Αποκτά εισόδημα από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21 & 47,ν.4172/2013, Α’ 167), έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής .

3. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε:

3.1. Οφειλή από δάνειο ή πίστωση προς χρηματοδοτικό φορέα σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή/ και

3.2. Οφειλή από δάνειο ή πίστωση προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή/ και

3.3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή/ και

3.4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή/ και

3.5. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ ή/ και

3.6. Επιταγές που δεν πληρώθηκαν λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40, του ν. 5960/1933 (Α΄401) ή/ και

3.7. Εκδοθείσες διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις, λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

4. Οι συνολικές οφειλές της προς ρύθμιση ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

5. Δεν έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο ή έχει παραιτηθεί, πριν την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, από αίτηση για υπαγωγή:

5.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.

5.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.

6. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή δεν έχει συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, η αίτηση υπαγωγής:

6.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.

6.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.

7. Η επιχείρηση δεν είναι:

7.1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.

7.2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.

7.3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

7.4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

7.5. Ασφαλιστική εταιρία.

Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

8. Η επιχείρηση έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

9. Η επιχείρηση έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή έχει θετική καθαρή θέση (equity) σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Φυσικά Πρόσωπα

10. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση:

10.1. Για φοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.

10.2. Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας.

Νομικά Πρόσωπα

11. Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε εντεταλμένο πρόσωπο:

11.1 Για φοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.

11.2 Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας

Β. Συνοφειλέτες (Κριτήρια υπαγωγής)

Ο συνοφειλέτης μπορεί να συνυποβάλει την αίτηση υπαγωγής στο νόμο με τον πρωτοφειλέτη εφόσον δεν είναι:

1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.

2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.

3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

5. Ασφαλιστική εταιρία. Δεν απαιτείται υποχρεωτική συνυποβολή της αίτησης από τους κάτωθι συνοφειλέτες:

α) Ελληνικό Δημόσιο,

β) Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και

γ) οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση για να εξεταστεί πρέπει να συνυποβληθεί υποχρεωτικά από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της την ιδιότητα του:

α) ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή

β) ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Οφειλέτης

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία/ δικαιολογητικά:

1. Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. Αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης.

3. Αναφορά στις συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών.

4. Περιγραφή της δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης.

5. Κατάλογος όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή 1 και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

6. Πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει η επιχείρηση σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών της, βάσει των εκτιμώμενων εσόδων/ εξόδων κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.

7. Στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης, βάσει του άρθρου 3.

8. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

9. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

10. Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

11. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

12. Δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

13. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012.

14. Πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

15. Κατάλογος συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, τα οποία αμοίβονται από αυτόν.

16. Ανάλυση των αμοιβών των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

17. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

18. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

19. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

20. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

21. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους

22. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους

23. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

24. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

25. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

26. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισής του.

27. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

28. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

29. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

30. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

31. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

32. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, η οποία θεωρείται σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Β. Συνοφειλέτες

Για την συνυποβολή της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία/ δικαιολογητικά του συνοφειλέτη:

1. Κατάλογος όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

2. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

3. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπόν εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων.

4. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους

8. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Eνεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού
To Top