ΚΟΙΝΩΝΙΑ

495.000 για 5 χρόνια σε ιδιώτη το Δημοτικό parking Νέδοντα

Mε 495.000 για 5 χρόνια, ιδιώτης θα αναλάβει την λειτουργία και την διαχείριση του Δημοτικού parking Καλαμάτας. Περίπου 350.000 τα ετήσια έσοδά του.

Διεθνής Διαγωνισμός για το PARKING Νέδοντα

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την: «∆ιαχείριση και Λειτουργία των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων (Parking),βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α. είναι 399.193.55€ και με Φ.Π.Α. 495.000,00€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών στο σύστημα έχει ξεκινήσει ήδη απο την Παρασκευή 05/05/2017, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/06/2017 και ώρα 15.00 μ.μ..

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

431 θέσεις πάρκινγκ για 5 χρόνια

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των parking στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα, δυναμικότητας το μεν βόρειο 103 θέσεων στάθμευσης, το δε κεντρικό 328 θέσεων, για 5 χρόνια.
Ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα το ποσόν της οικονομικής του προσφοράς και εγγυάται ελάχιστες ετήσιες εισπράξεις 350.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/16.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών. Οι προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος όχι µικρότερο από (180) ηµέρες από την ηµέρα του διαγωνισµού.

Η συντήρηση των σταθμών θα γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου. Ο έλεγχος εισόδου – εξόδου, υπολογισμού της αξίας στάθμευσης και η πληρωμή των τελών θα πραγματοποιούνται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος. Κάθε οδηγός θα κατευθύνει ο ίδιος το όχημά του στη θέση στάθμευσης και θα το παραλαμβάνει ο ίδιος από τη θέση όπου το είχε σταθμεύσει, κατά την αναχώρησή του.

To Top